O škole

Asi v roce 1845 se přistěhoval do Kamenných Žehrovic vysloužilý poddůstojník František Beránek a koupil polorozbořenou stodůlku, kterou si coby vyučený zedník upravil na obytné stavení pod čp. 65. V něm v roce 1846 začal vyučovat jako soukromý učitel. Tato pedagogická činnost trvala až do jeho smrti v roce 1851.

Od tohoto roku se v Žehrovicích datuje vznik myšlenky na postavení vlastní školy. Z plánů však třikrát sešlo. Teprve roku 1873, za starosty Jana Voráčka, byla podána řádná žádost na vyškolení Kamenných Žehrovic od školy v Tuchlovicích. Tuchlovičtí však byli proti a spor se táhnul až do roku 1883, kdy byla v domě U Koruny zřízena pobočka první třídy. Učitelem byl jmenován Theodor Trousílek. V letech 1896 – 99 byl sídlem pobočky dům čp. 64 vedle nynější školy.

Později bylo přislíbeno, že budou-li Srby připojeny školou k Žehrovicím, zřídí se zde čtyřtřídní škola. Tak se stalo 4.3.1889. V prozatímních místnostech v domech čp. 33 a 64 se začalo vyučovat s počtem žáků 322. Základy stavby dnešní školní budovy byly započaty 28.8.1899, světilo se 16.9.1900, řídícím učitelem se stal František Kapr. Vyučování bylo zahájeno 24.9.1900.

Book
Minulost Současnost Budoucnost

"Učitelé a lékaři si zaslouží velkou lásku a úctu. Neříkej, že jim nejsi dlužen nic jiného kromě platu. Především jsou věci, které mají větší hodnotu, než kolik se za ně zaplatí. Od lékaře kupuješ věc nedozírné ceny, život a zdraví, od učitele studia hodná svobodného člověka a kulturu ducha. Proto jim neplatíme za věc samu, ale jen za jejich námahu, za to, že nám slouží, že nechají stranou své záležitosti a udělají si čas pro nás. Navíc se lékař i učitel často mění v přítele a víc než znalostmi, které prodávají, si nás zaváží svou laskavou a přátelskou vůlí. Když došlo k něčemu takovému, platíme sice lékaři i učiteli za jejich práci, avšak jsme jim dlužni za jejich náklonnost."

Seneca

Minulost

1900 – 1920

V letech 1900 – 1920 do školy chodilo v průměru 450 žáků, např. v r. 1910 bylo ve škole 7 tříd a na každou z nich připadlo průměrně 71 žáků. Řídícím učitelem byl František Kapr, počet vyučujících 36.

Ze záznamů kroniky

1919 – ve 3 třídách v poschodí, na chodbách, v bytě ředitele a v kabinetě proveden rozvod elektrického osvětlení, to se buduje v celé obci.

1920 – 1939

Řediteli školy byli Rudolf Pejša a poté Theodor Volek, počet vyučujících 35.

Ze záznamů kroniky

1921 – tělesné výchově se vyučuje v Dělnickém domě, sešity a školní potřeby dostávají žáci zdarma, učebnice jsou jim půjčeny

1926 – sešity a školní potřeby si žáci kupují

1940 – 1945

Ředitelem školy Josef Vít, počet učitelů 12.

Ze záznamů kroniky

1940 – učebnice se nesmějí používat, od 3. ročníku zavedena výuka němčiny. Stanoven obvod školy: Žilina, Lhota, Doksy

1941 – vysvědčení, třídní knihy a výkazy jsou psány na německo-českých tiskopisech

1945 – 1965

Ředitelé byli v těchto letech Václav Hanyš, Alžběta Šimůnková a František Rosenbaum, počet učitelů 32.

Ze záznamů kroniky

1945 – byl zaveden do školy telefon

1946 – zavedeno povinné přezouvání žáků

1948 – zavedeny zájmové kroužky (literární, přírodopisný, let. modelářství, vaření, psaní na stroji)

1950 – zavedeny žákovské knížky

1951 – proveden výkop pro základy školní jídelny

1954 – zaveden vodovod do přízemí budovy

1956 – dokončen pavilon v zahradě pro družinu mládeže a školní dílnu

1957 – započata stavba nové školní dílny

1965 –1985

Řediteli školy byli Karel Švarc, Lubomíra Moudrá, Emil Vyplel a Jana Pelcová, počet vyučujících 70.

Ze záznamů kroniky

1966 – škola převzala vyřazený proudový letoun MIG 15, byl postaven na okraji hřiště vedle budovy

1969 – počet žáků 285

1974 – na počest 75. výročí založení školy se konala šk. akademie

1975 – do školy dochází 304 žáků

1978 – budova se začala vytápět pomocí ústředního topení, do této doby se topilo v každé místnosti v kamnech

1981 – započata přístavba žákovských šaten

1985 – 2000

Ředitelkami školy byly v těchto letech Jana Pelcová a Jiřina Bartoncová, počet vyučujících 57.

Ze záznamů kroniky

1988 – školu navštěvovalo 321 žáků

1990 – do budovy se vrátila busta T.G.Masaryka, zakoupen videopřehrávač

1991 – zakoupen barevný televizor a první počítač pro administrativní účely

1992 – zavedena devítiletá školní docházka

1993 – pořízena kopírka, školní družina a  žákovská kuchyňka přemístěny do budovy naproti obecnímu úřadu

1994 – žáci si sami platí sešity

1995 – do školy dochází 220 žáků, vzhledem k nevyhovujícímu stavu Dělnického domu je pro tělesnou výchovu upravena třída v přízemí budovy

1996 – počet žáků se zvýšil na 251, na školní dvůr byla položena zámková dlažba

1997 – do jednotlivých tříd se začala zavádět voda, upraven povrch školního hřiště

Chodili jste do naší školy?

Chcete se podělit o své vzpomínky?

Kontaktujte nás!

skola@zszehrovice.cz

Současnost

Naše základní škola se nachází v obci Kamenné Žehrovice, která je vzdálená 3km od Kladna. Jsme plně organizovanou státní základní školou s kapacitou 300 žáků, školní družinou a školní jídelnou. V každém ročníku máme jednu třídu. Optimální počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů při vzdělání a výchově. Prioritou je pro nás vytváření bezpečného prostředí pro žáky, škola je otevřená rodičům, jsme držiteli certifikátů – Rodiče vítáni a Aktivní škola.

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro život, který zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, jež budou dobře uplatnitelné v praxi. Ve výchově a vzdělávání využíváme dlouhodobých aktivit a služeb některých institucí a poradenských pracovišť. Škola je zapojena do řady projektů a grantů, v roce 2015 jsme se stali příjemci grantu firmy Lego – Učení hrou.

Budoucnost

.

.

.

.