Pro rodiče

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti které budou dobře uplatnitelné v praxi. Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit n a dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávání, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat jak děti nadané, a všestranně jejich talent rozvíjet, tak děti s poruchami učení.

Book

Organizace školního roku  2018 – 2019

Zahájení školního roku

3. září 2018

Ukončení 1. pololetí

31. ledna 2019

Ukončení 2. pololetí

28. června 2019

Podzimní prázdniny

29.10.-30.10.2018

Vánoční prázdniny

22.12.2018-2.1.2019

Pololetní prázdniny

1.2.2019

Jarní prázdniny

4.3.2019-10.3.2019

Velikonoční prázdniny

Čtvrtek 18.4.2019

Hlavní prázdniny

29.6.2019-1.9.2019

   

 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) dne 4 .4. 2019 od 14:00 hodin

Jak na to?

  • Dostavte se se svým dítětem dne 4. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin k zápisu do ZŠ Kamenné Žehrovice (pořadí se neobjednává).

  • Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte, pas u cizinců.

  • Vyplníte na místě zápisu: Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy.

Odklad plnění povinné školní docházky (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon))

  • Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.

  • Zákonný zástupce obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ Kamenné Žehrovice nejpozději do 31. 5. 2018. Součástí žádosti je doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

  • Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2017/2018 povolen, absolvují se zákonným zástupcem zápis i v tomto školním roce znovu.

Co Vaše dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita projevu, způsob držení tužky, rozpoznání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod., poslechneme si od dítěte nějakou básničku či písničku.

Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte. V případě, že má dítě dyslalii (patlavost) nebo trpí jinou poruchou řeči, je rodičům dítěte doporučena konzultace s logopedem. U dítěte je tak možné případnou vývojovou poruchu řeči do začátku školního roku odstranit nebo alespoň její projevy zmírnit.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).

Měl by umět dodržovat určitý denní režim - chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek.

Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy.

Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit...

Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým.

Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů, adresu bydliště.

Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti na jeho neustále otázky.

Klub rodičů

Klub rodičů byl založen ke konci roku 2015. Pro bližší informace kontaktujte paní Michaelu Voráčkovou na adrese mvoracek@post.

Název spolku: Spolek rodičů a přátel při ZŠ Kamenné Žehrovice

Sídlo: Karlovarská třída 150, 273 01 Kamenné Žehrovice

Číslo účtu: 2501010775/2010

IČ: 05063183

přihláška do spolku ke stažení prihlaska+do+spolku.docx